Multipor Ytong

Tepelnoizolačná doska

Cena: €/ks

Viac detailov


1,81 € vrátane dane

Ytong Multipor:

Sú minerálne tepelnoizolačné dosky novej generácie s výhodamimasívneho muriva. Ich tvarová stálosť, vynikajúca paropriepustnosť, nehorľavosťa jednoduchá aplikácia nachádza uplatnenie tam, kde bežné tepelné izolantynedokážu zaručiť požadované parametre konštrukcií.

 

Univerzálna použiteľnosť vďaka ideálnej kombinácii vlastností:

Ytong Multipor je ukážkoujedinečných technologickýchmožností pórobetónu značkyYtong. Vďaka maximálnemuodľahčeniu materiálu majú doskyYtong Multipor porovnateľné tepelnoizolačnéschopnosti ako tradičnétepelné izolácie rovnakejhrúbky. Zachovávajú si ale všetkydôležité vlastnosti pórobetónu, akoje minimálny difúzny odpor, ľahkéopracovanie, vysoká mechanickáodolnosť a jedinečné požiarno izolačnéschopnosti.To predurčuje Ytong Multipor prepoužitie v občianskych a bytovýchstavbách, ktoré kladú vysoký dôrazna kvalitu vnútorného prostredia.

 

Ideálne konštrukcie bez kompromisov:

Ytong Multipor prekonáva bariérymedzi murivovými prvkami atepelnými izolantmi. SpojenímMultiporu s pórobetónovými tvárnicamiYtong vznikajú unikátnestavebné konštrukcie s najvyššímidostupnými parametrami v oblastitepelnej techniky a stavebnejfyziky. V spojení s inými materiálminahrádza Ytong Multiportradičné tepelné izolácie najmäv prípadoch, kde bežné izolantynedokážu zaručiť optimálnevýsledné parametre konštrukciíz hľadiska mechanickej odolnosti,požiarnej izolácie, alebo dostatočnejdifúzie vodnej pary.

 

Priedušné lepidlo Multipor:

Pri aplikácií dosiek Ytong Multiporsa používa výlučne ľahké lepidloMultipor, ktoré zaručuje ideálnupriedušnosť steny. Vďaka pevnejporéznej štruktúre nie je potrebnék lepeniu materiálu na podkladovémurivo používať disperznélepidlá s vyšším difúznymodporom ako u iných tepelnýchizolantov.

 

Príjemná klíma:

To, že moderná izolačná látkamusí mať vysoké tepelnoizolačnévlastnosti je samozrejmosťou.Ytong Multipor však dokáže viac.Izolačné dosky okrem výbornýchtepelnoizolačných vlastností majúaj výborné difúzne vlastnosti, čímsa postarajú o príjemnú a vyváženúklímu priestorov.

 

Tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor sú minerálne, pričom neobsahujú vlákna aposkytujú tepelnoizolačné vlastnosti novej kvality: sú masívne a napriek tomu tepelneizolujú. Okrem toho sú dosky Ytong Multipor nehorľavé, stabilne držia formu,odpudzujú vodu a sú odolné voči tlaku.

 

Šetriť energiu a myslieť ekologicky:

Dosky Ytong Multipor zlepšujútepelnú pohodu interiérov, šetriaenergiu a prispievajú tak k ochraneživotného prostredia. Zloženievýlučne z prvotriednych prírodnýchsurovín, akými sú: vápno, piesok,cement a voda, do ktorých saprimiešava prostriedok na tvorbupórov, zaručuje absolútnu zdravotnúa hygienickú nezávadnosťmateriálu. Obsahové látky robiaz dosiek Multipor ekologicky prijateľnýa nezávadný stavebnýmateriál. Zvyšky po spracovaní jemožné plnohodnotne recyklovať.

 

Protipožiarna ochrana:

Tepelnoizolačné dosky Ytong Multiporsú nehorľavé a spĺňajúkritériá triedy A1, podľa normyEN 13501 - 1. Toto umožňuje využitiev mnohých oblastiach, kde nie jemožné použiť iné tepelné izolanty.

 

Čisté a jednoduché spracovanie:

Masívne a voči tlaku odolné doskysa dajú rýchlo a jednoducho spracovať.Ich nízka hmotnosť uľahčujemanipuláciu. Nakoľko neobsahujúvláknitú štruktúru ich opracovanieje jednoduchšie ako u iných tepelnoizolačnýchmateriálov.

 

Teplé podlahy:

Cenná vykurovacia energia neunikálen cez steny, ale aj ceznedostatočnú izoláciu stropovpodzemných garáží a prechodov,alebo pri stropoch nad pivnicami.Týmto vzniká efekt studenej podlahy,ktorý je v bytoch a obývacíchpriestoroch nepríjemný. Izoláciapodhľadov stropov minerálnymiizolačnými doskami Ytong Multiporrieši tento problém bez väčšíchnákladov.

 

Protipožiarna ochrana podzemných garáží:

Pri stropoch pivníc, alebo podzemnýchgaráží sa postará odoplnkovú bezpečnosť nehorľaváizolácia a príslušná ľahkámalta, ktoré v prípade požiaruneuvoľňujú jedovaté plyny. Minerálnaizolácia Ytong Multipormôže byť nainštalovaná akopriznaná, alebo môže byť upravenábežnou, difúzne otvorenoufarbou.Ďalším spôsobom povrchovejúpravy je nanesenie 3 mm hrubejvrstvy lepiacej malty na Multipor.Po nanesení sa malta vyhladí anásledne sa môže opatriť vhodnýmdifúzne otvoreným náterom.Dôležité je dodržať predpísanúhrúbku vrstvy 3 mm.Ak potrebujeme na strop aplikovaťomietku musíme vopred každúplatňu Ytong Multiporu kotviť jednoutanierovou skrutkovacouhmoždinkou. Po nalepení a mechanickomkotvení sa nanáša armovanávrstva z lepiacej malty naMultipor a výstužnej sieťky. Po vyzretína takýto podklad môžemeaplikovať omietku.

 

Jednoduché spracovanie:

Podklad pod lepené dosky YtongMultipor nesmie byť znečistený(zvyšky oleja, malty a podobne) amusí byť dostatočne súdržný. Prídržnosťpovrchu musí dosahovaťminimálne 80,0 kN/m2. V prípadepochybností, treba dať podkladposúdiť odborníkovi. Na vyhovujúcipovrch sa dosky Ytong Multipornemusia mechanicky kotviť, stačíich lepiť. Pokiaľ sú dosky iba lepené,nesmieme ich priťažiť omietkou.Na povrch so starými omietkamialebo nátermi odporúčame doskyYtong Multipor vždy mechanicky kotviťskrutkovacími hmoždinkami.Po nalepení a mechanickom kotvenísa nanáša armovaná vrstvaz lepiacej malty na Multipora výstužnej sieťky. Po vyzretí na takýtopodklad môžeme aplikovať omietku.

 

Pre plnohodnotné podkrovie:

Najväčším problémom podkrovnýchpriestorov pod šikmoustrechou je ich nízka tepelná stabilita,ktorá sa prejavuje najčastejšiezlou klímou a rýchlymprehrievaním v letnom období.Jediným riešením ako vytvoriťz podkrovných priestorov plnohodnotnémiestnosti s kvalitnouceloročnou klímou je využitiestrešných konštrukcií s dostatočnoutepelnou akumuláciou, vzduchotesnosťoua tepelnou izoláciou.

 

Masívna strecha:

Konštrukcie masívnych striechešte nikdy neboli tak jednoduchéako vďaka izolačným doskámYtong Multipor. Nosnú konštrukciumasívnej šikmej strechy Ytongtvoria vystužené pórobetónovédielce hrúbky 150 - 200 mm, prípadne240 mm, ktoré disponujúvýbornými izolačnými vlastnosťamia zabraňujú vzniku bežnýchtepelných mostov v konštrukciistrechy. Izolačné dosky Ytong Multiporhrúbky 200 mm sa celoplošnelepia priamo na vonkajšiustranu panelu, ľahkým difúzneotvoreným lepidlom Ytong Multipor,čím vznikne homogénnastrešná konštrukcia s dokonalýmiizolačnými parametrami a optimálnoutepelnou akumuláciou.Nie je potrebná žiadna parozábrana.

 

Systémové riešenie pre pasívne domy:

Pasívny dom predstavuje novúkategóriu stavieb. Je náročný nakvalitu prevedenia a každý detail, jeoveľa citlivejší na použitie stavebnýchmateriálov a ich vzájomnejkombinácie. Obvodové steny pasívnychdomov majú minimálne trikrátvyššie izolačné schopnosti nežbežné konštrukcie. Aby k dosiahnutiutakých parametrov nedochádzalona úkor iných dôležitých vlastností,ako je životnosť konštrukcie, vyvinulišpecialisti značky Ytong, optimálnesystémové riešenie: sendvičovústenu Ytong Multipor.

 

Homogénna konštrukcia s jedinečnými parametrami:

Sendvičová stena Ytong Multipor jevyváženou skladbou tvárnic YtongP2-400, špeciálnej difúzne otvorenejmalty Multipor a tepelnoizolačnýchdosiek Ytong Multipor. Vďakavysokej pevnosti a presnosti vonkajšejvrstvy z dosiek Ytong Multiporsa pre vonkajšie omietky používajúrovnaké omietky ako pre jednovrstvovémurivo Ytong. Hlavnouprednosťou tejto skladby oprotiiným sendvičovým izolačnýmstenám je veľmi homogénna štruktúracelej konštrukcie a takmeridentické vlastnosti všetkých jejčastí. Z toho vyplývajú vyváženéfyzikálne vlastnosti, vysoká mechanickáodolnosť a životnosťfasády i rýchla a jednoduchá realizácia.Stena celkovej hrúbky500 mm dosahuje pri výpočtovejvlhkosti u = 0,045 (4,5%), súčiniteľprestupu tepla U=0,14 W/m2.K.Vykazuje optimálnu mieru tepelnejakumulácie a zotrvačnosti, rovnakéstatické parametre ako bežnémasívne murivo.

 

Jednuchosť a trvanlivosť:

-Vysoká presnosť murovania ajedinečná produktivita práce

-Jednoduché lepenie dosiekYtong Multipor bez mechanickéhokotvenia hmoždinkami(do výšky 10 m nad terénom)

-Vynikajúce vlastnosti konštrukcievo všetkých smeroch - murovaniebez tepelných mostov

-Jednoduché povrchové úpravymuriva z obidvoch strán

 

Zdravá klíma pasívneho domu:

Ytong Multipor má identické vlastnostiako pórobetón. Na rozdiel odstien s bežným zateplovacím systémom(minerálna vlna, polystyrén)je skladba steny s YtongMultiporom difúzne otvorenoustenou, ktorá netrpí kodenzáciouvodných pár a optimálne dýcha.

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Only registered users can post a new comment.

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

No new products at this time

Zľavnené produkty

Všetky zľavnené